FAQ

aneb Badatlíci odpovídají

Co je Badatelská akademie Datel (dále jen BA-Datel nebo BA-D) a jaké programy nabízí?

BA-D je vzdělávací projekt pro děti 1. stupně ZŠ, s cílem zprostředkovat sdílení přemýšlivých, nadaných či vnímavých dětí, motivovat je k dalšímu bádání, myšlení v souvislostech a budovat jejich zdravé sebevědomí. BA-D týdny na různá témata probíhají v době školy, několikrát za rok, a děti je navštěvují místo školní výuky. Dále BA-D nabízí jednodenní akce, výlety, výjezdní letní týden.

Pro jaké děti je BA-Datel vhodný?

Pro děti mezi 6 a 12 lety, které umějí číst, se zájmem přicházet věcem na kloub, bádavé, zvídavé, hloubavé, vnímavé, milující myslet, s touhou po poznání  a zároveň plaché to veřejně prezentovat nebo naopak neposedné lumpy, kteří nevydrží své bystré nadšení držet na uzdě.
O možnosti (a vhodnosti) zapojit děti do BA-D se nejčastěji rodiče dovědí od třídních učitelů, výchovných poradců, speciálních pedagogů, pedagogicko-psychologických poraden či si BA-D najdou sami.

Potřebují děti pro vstup do BA-D vyšetření či doporučení od pedagogicko-psychologické poradny s identifikací nadání (ND nebo MiND nebo test inteligence)?

Nepotřebují! Podmínkou je dobrovolný zájem na sobě pracovat, umět číst a doplnit si (zvládnout) učivo za dobu absence, kdy se děti místo výuky ve škole účastní BA-Datelského týdne u nás.
V případě pochybností, zda je program pro dané dítě vhodný, nás neváhejte kontaktovat. Jsme si vědomi toho, že děti potřebují čas seznámit se s novým prostředím, kolektivem i stylem práce. Během svého prvního týdne u nás vše poznají a rozhodnou se, zda chtějí pokračovat.

Jak se přihlásím do BA-D na daný školní rok?

Děti se přihlašují prostřednictvím rodičů a to vyplněním online přihlášky, kterou najdete kliknutím zde. Přihláška se vyplňuje vždy na konkrétní školní rok (po domluvě se lze přihlásit i v průběhu školního roku).
Případně je možné přihlásit se prostřednictvím e-mailu info@ditebadatel.com.
Po přihlášení budeme na vámi udaný e-mail zasílat informace o nabízených akcích BA-D (nabídka týdenních programů BA-D, jednorázové akce, výlety, letní výjezdní týden, dle aktuální možnosti…).

Jakým způsobem je možné se přihlásit na konkrétní akci BA-D?

Termíny a program všech badatelských týdnů je pro daný školní rok předem známý.
Vždy měsíc před akcí BA-D (nebo dle aktuálních možností) zašleme informační e-mail s přihlašovacím formulářem na daný BA-Datelský týden. O dalších aktivitách BA-D dáváme vědět s dostatečným předstihem na e-mail uvedený v přihlášce.

Kolika týdnů je možné se v daném školním roce zúčastnit?

Přínosné je absolvovat 2 až 4 BA-Datelské týdny ve školním roce. První týden bývá obvykle pro děti seznamovací, „očuchávací“ (formy a metody práce s lektory průvodci a odbornými lektory, přístup, pravidla, sebereflexe, dobrovolnost, nehodnocení …) a pak se rozhodnou, budou-li pokračovat a vybírat si z dalších týdnů (ať už časově nebo dle tématu).

Jsou některé týdny vhodnější pro určité věkové kategorie, nebo jsou všechny týdny určeny pro všechny děti?

V průběhu školního jsou všechny týdny záměrně určeny pro všechny děti (ve věku 1. stupně ZŠ). Letní výjezdní program je určen pro děti starší (tzv. „vylítlé BA-Datly“, děti samostatné, odolné).

Kdo zařizuje omluvu ve škole v případě celotýdenní absence z důvodu účasti na badatelském týdnu?

Omluvu ve škole si zařizují rodiče sami. V případě, že se školou BA-D již spolupracuje systémově, je škola (ředitel, potažmo třídní učitel) o naší činnosti spravena a o termínech BA-D ví. I tak si ale rodiče omlouvají žáka po domluvě s třídním učitelem sami. Učitel obvykle sám navrhne minimální objem učiva a termín jeho doplnění. Ze strany školy je absence vedena buď formou klasické omluvené nepřítomnosti nebo formou nezapočitatelné absence z důvodů dalšího vzdělávání u organizace akreditované MŠMT. Pro jednání se školou vám můžeme poskytnout podrobnější informace o akreditaci a materiály, které mohou být při jednání se školou užitečné. 

Kolik a kam se platí za BA-D?

Rodičovský příspěvek na týden činní 3 950 Kč a pokrývá celodenní stravu a nápoje počínaje snídaní, vstupné a dopravu na dílčí programy týdne, část nákladů na program. Uvedená cena je minimální, v rámci částky lze přispět větším obnosem na pomoc druhým, kteří si účast na BA-D z různých důvodů nemohou dovolit. Většinu nákladů na odborné lektory, speciální pedagogy, psychology a prostory jsou pokryty z Nadace RSJ.
Letní výjezdní týden má pak stanovenou samostatnou cenu před vyhlášením aktuálního termínu a programu.
V případě, že rodina je v aktuální ekonomické nouzi, rodičovský příspěvek lze snížit za podpory sponzorů a spřátelených fondů.

Stanovená platba se hradí na účet 290311324/0300 a to až po našem potvrzení o přijetí na Vámi vybraný týden. Každé dítě má svůj unikátní variabilní symbol ve formátu: rok měsíc den, bez mezer (příklad narození 16. 6.2011 → VS:20110616)

Od kolika do kolika je o děti při BA-D týdnech postaráno?

Od 7:30 hod je možné přicházet, začínáme snídaní. Řízený program začíná v 8:30 hod, končí v 15:00 hod, konec BA-D týdnů je v 16:30 hod.

Rodiče si odvoz na týdny zajišťují sami?

Ano, rodiče si zajišťují dopravu dítěte do jednoho z BA-Datelských hnízd sami. V případě, že je během BA-D týdne plánována exkurze, je odvoz na exkurzi z BA-D hnízda zajištěn námi. (Odvoz do místa konání programu a ubytování letního výjezdního týdne je zajištěn z naší strany z Litoměřic.)

Co se stane, pokud se dítě nemůže zúčastnit týdne BA-D, na který byl přihlášen (např. z důvodu nemoci?)

Citace z dohody o placení rodičovského příspěvku: „Pokud žák ze závažných důvodů neabsolvuje více než polovinu týdenního programu BA-D, zašle zákonný zástupce po skončení programu žádost o navrácení 50 % žákovského příspěvku na e-mail info@ditebadatel.com, kde udá číslo bankovního účtu, na který bude částka vrácena. V případě, že se podaří využít předem nahlášenou celotýdenní absenci pro náhradníka, vrácená částka bude ve výši 100 %.

Co mám dělat, nechodí-li mi BA-D e-maily?

Zkontrolujte, prosím, nejdřív spam, občas tam padají i e-maily z ověřených adres, případně nám napište na info@ditebadatel.com.